PARTNERSKÉ
SLUŽBY

spolu dokážeme viac

“…aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, si vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás, aby svet veril, že si ma ty poslal.
(Ján 17,21)

 

Kapela Timothy

Timothy je slovenská worshipová kapela, ktorá je súčasťou služby Mládeže pre Krista na Slovensku (www.mpks.sk) a domácou kapelou  worship open air festivalu CampFest (www.campfest.sk/). Každoročne odohráme viac ako 70 akcií (koncertov, festivalov, konferencií, či cirkevných zhromaždení) nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Už mnoho rokov snívame sen o prebudení (nielen) v našom národe! Veríme, že Pán Boh vidí práve v Tebe a mne svoj nástroj prebudenia, ktorý spôsobí premenu tvojho okolia! Túžime po tom, aby každý ďalší nový deň bol o nových veciach v našich životoch – o transformácii tvojho vzťahu s Ježišom a premene okolia v ktorom žiješ!

Crescendo Slovensko- Dávidové stánky

Crescendo Slovensko je hnutie modlitebníkov a chváličov, ktoré spája generácie a denominácie v modlitbe a pôste za Cirkev na Slovensku. Chceme dvíhať ruky našim pastorom, farárom, kňazom a vedúcim spoločenstiev. Chceme spolu stáť ako jedna Nevesta, ktorá sa pripravuje na svojho Ženícha.

Crescendo konferencia a Crescendo škola je odpoveďou na víziu o cirkvi na Slovensku, ktorá sa mení z dieťaťa na dospelú nevestu pripravujúcu sa na Ježišov druhý príchod.

Modlitebná evanjelizácia

Je to nástroj, ktorým chceme vystrojiť jednotlivcov do efektívnej Biblickej evanjelizácie. Boh na Slovensku si nechce pozdvihovať len veľkých kazateľov, ale KAŽDÉHO JEDNÉHO veriaceho, aby išiel a bol ako Ježiš.

Cirkev sa stala veľmi pasívnou, čo sa týka vychádzania k ľudom, ktorý ešte neboli zmenený evanjeliom a Božou láskou. Preto je na čase reagovať na Božie volanie a vykročiť.

Prečo modlitebná ? Lebo modlitba je prepojená s evanjelizáciou ísť za niekým, kto potrebuje modlitbu, zázrak, uzdravenie, Božiu lásku a súcit … aby cez to im bolo ukázané kto je tým Ježišom.

Uctievanie Tancom

To, po čom Boh najviac túži je, aby sme Ho milovali a uctievali z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily (Mk 12.30) a vydávali Mu svoje telá v živú, svätú, príjemnú obeť (Rim 12.1a). Čím viac Boha poznávame, tým viac Ho túžime uctievať a slúžiť Mu celou našou bytosťou.

Tak, ako sa môžeme modliť k Bohu hovoreným slovom či spevom, hrou na hudobný nástroj, tak sa môžeme modliť aj naším telom v tanci. Aby Boh našu modlitbu prijal, musíme sa modliť v Duchu a v pravde (J 4. 23-24), teda v Jeho pravom poznaní a vo svätosti.

Ak sa nechávame viesť Duchom Svätým v tanci, tak vlastne prorokujeme. Zjavujeme naším telom a niekedy aj zástavami, vlajkami, šatkami, stuhami, tamburínami čo je aktuálne na Božom srdci, čo Boh hovorí, zjednocujeme sa s Ním a vyjadrujeme svoje Amen.

Tanec v svätosti pod vedením Ducha Svätého je teda proklamáciou Božieho víťazstva prinášajúcou zmenu “duchovnej klímy“.

tanecslovensko@gmail.com

Kajúcna tryzna

Smerom k druhému Jeruzalémskemu koncilu (TJCII) je iniciatíva, ktorá volá Cirkev z národov (kresťanov) rozpoznať v Mesiánskych židoch (Židoch veriacich v Ježiša) vzkriesenú časť Tela Mesiáša. A zvolať zhromaždenie lídrov všetkých cirkví v Jeruzaléme, kde cirkev z národov objíme Cirkev zo židov a nechá ich vyjadrovať vieru v Mesiáša ich židovským spôsobom. Čo bude zrkadlový obraz Prvého Jeruzalémskeho koncilu zo Sk 15kap. Uzdravenie tejto rany rozdelenia prinesie uzdravenie rán rozdelenia aj medzi ostatnými kresťanskými denomináciami a prinesie prebudenie medzi židmi, čo bude viesť k naplneniu proroctva z Rim 11,15.26. 

Aby sa takéto zhromaždeniu raz udialo, je potreba volať cirkev na cestu pokánia a pokory. Kresťania po celé stáročia prenasledovali židov a nútili ich zriekať sa svojej židovskej identity. Na Slovensku toto pokánie poznáme pod názvom Kajúcna tryzna. Je to stretnutie, kde predstavitelia cirkví a mesta robia pokánie za Holokaust a históriu antisemitizmu voči židovskej náboženskej obci a preživším holokaustu. Príprava Tryzny trvá niekoľko mesiacov a spočíva v spoločných modlitbách, prípravných stretnutiach pastorov a kňazov a prednáškach o úlohe Izraela v dejinách spásy. Na Slovensku už tryzna prebehla v 18 mestách a je úžasné počúvať ovocie takéhoto pokánia a vidieť, ako sa Boh priznáva to, čo sľúbil: ak môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím. (2 Kron 7,14)

Email na Pavla Streža: tjc2.slovakia@gmail.com
Vyučovania z Mesiánskych konferencií: https://www.youtube.com/channel/UCVDKLqwSkxmvw2b3QPUJJWg
Oficiálna stránka: www.tjcii.org

LifeTv

Televízia LifeTv prichádza na slovenský mediálny trh preto, aby každá domácnosť mala možnosť počuť evanjelium Ježiša Krista a jej členovia mohli v neho uveriť, vzývať Jeho meno a byť zachránení pre večný život.

Choďte teda, získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
(Biblia, Matúš 28:19)

CampFest

Dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6,5 tisíc mladými ľuďmi!

Je nádherné počuť ako rezonuje zvuk tejto generácie v našom národe, ktorá sa stretla, aby sa spojila k chvále a uctievaniu jediného skutočného Boha. On je hodný všetkej chvály!

Je to viac ako len nadšenie, je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza zo sŕdc tých, ktorých životy boli zmenené mocou Pána Ježiša Krista. Generácia, ktorá naliehavo kričí po novom živote s Kristom, po prebudení v našej krajine!

24/7 Modlitby

Modlitebné miestnosti 24-7 sú miesta, ktoré sú kreatívne pripravené tak, aby vtiahli ľudí do modlitby. Veríme, že modlitba má mnoho podôb – že modliť sa dá kreslením, spievaním, tancom, alebo len jednoduchým tichým šepotom.

Volá sa to modlitby 24-7, lebo v týchto miestnostiach sa neustále, 24 hodín denne striedajú ľudia, ktorí si predávajú modlitebnú „štafetu“. Ak túžite, aby takáto miestnosť vznikla aj vo vašom meste, ozvite sa nám na lucka @ mpks.sk.

MODLITEBNÉ HNUTIA

Kotolne 24/7

Viac info:

Modlitebné miestnosti 24-7 sú miesta, ktoré sú kreatívne pripravené tak, aby vtiahli ľudí do modlitby. Veríme, že modlitba má mnoho podôb – že modliť sa dá kreslením, spievaním, tancom, alebo len jednoduchým tichým šepotom. Volá sa to modlitby 24-7, lebo v týchto miestnostiach sa neustále, 24 hodín denne striedajú ľudia, ktorí si predávajú modlitebnú „štafetu“. Ak túžite, aby takáto miestnosť vznikla aj vo vašom meste, ozvite sa nám na lucka @ mpks.sk .

Modlitby 714

Viac info:

Je to povolanie do modlitieb za národ podľa 2. Kronickým 7:14. 

a môj ľud, po mne pomenovaný, sa pokorí, bude sa ku mne utiekať a odvráti sa od svojich zlých ciest, vypočujem ho z nebies, odpustím mu hriech a jeho zem uzdravím.

Každý deň o 7:14 a 19.14

PROJEKT 714

Modlitby 24/7

Viac info:

Drahí súrodenci

Dávam vám do pozornosti modlitebnú iniciatívu Modlitby 24/7 pre kresťanov na Slovensku.

Prosím pripojíte sa (spúšťame to od soboty 21.3.) a rezervujte si konkrétny čas, ktorý si pre modlitby oddelíte:

https://www.modlitby24-7.net/pripoj-sa

Pomôže nám to v mobilizácii k modlitbám, disciplíne a tiež to bude  povzbudením, že v modlitbách za našu krajinu v tomto vážnom čase stojíme spolu.

Viac o iniciatíve sa dozviete na  uvedenej stránke.

 

Prosím, nasaďme sa v modlitbách za našu krajinu:

–          Za novú vládu SR

–          Za skutočné a dobré zmeny v spoločnosti

–          Za zastavenie epidémie corona vírusu

 

Teraz je nesmierne dôležité, aby sme sa spoločne modlili.

Na stránke nájdete aj konkrétnejšie modlitebné predmety.

 

1 Tim 2: 1-4 – Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovorné modlitby, vďaky za všetkých ľudí, za kráľov a všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť nerušeným a pokojným životom vo všetkej zbožnosti a dôstojnosti. Toto je dobré a príjemné pred Bohom, naším Spasiteľom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a spoznali pravdu.

 

Michal Kevický

Modlitby v mestách

Hľadanie a budovanie príhovorcov a strážcov v mestách a národe.

Viac info:

Veríme, že Božou vôľou pre náš národ a regióny je vybudovať živú základňu modlitebníkov stojacich
pred Pánom a prinášajúcich slovo a jeho porozumenie.
Veríme, že sa tak má diať v každom meste a regióne, aby Boží ľud netrpel nedostatkom poznania,
mocnej modlitby prinášajúcej zmenu atmosféry v meste, komunite, i celej spoločnosti.
Spoločne sa učíme ako prichádzať pred trón živého Boha, ako prijať jeho slovo, priniesť ho na zem
a aplikovať ho v reálnom živote.
Preto cestujeme po Slovensku a budujeme tímy modlitebníkov a strážcov s víziou vybudovať národný
modlitebný tím a národný tím modlitebných strážcov.
Postupne máme v pláne navštíviť všetky regióny na Slovensku, aby sme boli s vami v kontakte počas
roka a spoznávali a rozširovali rady modlitebníkov a strážcov.
Pripravujeme i webovú stránku a kontá na sociálnych sieťach pre lepší kontakt s vami.
Podrobnejšie informácie rád poskytnem v osobnom rozhovore, prípadne emailom na adrese:
vrabel.reviva@gmail.com

Za Modlitby v mestách Martin Vrábel

Modlitebné raňajky

 (pastorov, lidrov služieb, podnikateľov…)

Viac info:

Rada Národných modlitebných raňajok
Projekt: Národné modlitebné raňajky

Vízia: Spoločne sa modliť za národ, krajinu ako jeden Boží ľud.
Priame zameranie na zmenu kultúry vo vnútri Úradu Prezidenta, Vlády a NRSR.
Brána pre vstup do duchovnej autority nad úradom Prezidenta, Vlády a NRSR.
Možnosť zhromaždiť na jednom mieste vodcov z celého Slovenska a podporiť ich v jednotu
spoločného postupu.

Veríme, že Národné modlitebné raňajky sa majú uskutočniť každý rok pod záštitou Úradu
Prezidenta, Úradu Vlády a NRSR. Veríme, že spolu máme stáť pred našim Kráľom a spoločne ho
chváliť, uctievať a prosiť milosť pre Slovenský národ . Veríme, že je to deň, kedy cirkev na Slovensku
môže zasadnúť za jeden stôl a spoločne rozprávať o jednote a spolupráci.
Po skončení počítame ešte s diskusnými stolmi a workshopmi pre zvlášť prihlásených účastníkov so
zameraním na vývoj a rozvoj spoločnosti.
V týždni pred Národnými modlitebnými raňajkami budú prebiehať prípravné duchovné a kultúrno –
spoločenské podujatia, aby sa mohlo zapojiť čo najviac ľudí, spoločenstiev a organizácii.
Na raňajky chceme pozvať politikov, duchovných, vedúcich spoločenstiev a vodcov z celého národa.
Národné modlitebné raňajky má v kompetencii Rada Národných modlitebných raňajok.
Rada sa stretáva počas roka, aby sa modlili, radili a pripravovali nasledujúce Národné modlitebné
raňajky. Tvoria ho vybraní zástupcovia jednotlivých cirkví a kresťanských spoločenstiev tak, aby sme
mohli v dostatočnej miere zastúpiť všetkých.
V rámci príprav máme v pláne navštíviť postupne všetky regióny na Slovensku, aby sme boli s vami
v kontakte i počas roka. Pripravujeme i webovú stránku a kontá na sociálnych sieťach.
Podrobnejšie informácie rád poskytnem v osobnom rozhovore, prípadne emailom na adrese:
vrabel.reviva@gmail.com

Za Radu Národných modlitebných raňajok Martin Vrábel

Domy modlitieb

Elion 

 

Viac info:

Elaion je dom modlitby v Bratislave, v ktorom chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa, na jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.

Viac: https://elaionhouse.org/